Logo of Latvijas Mākslas akadēmija

Profesionālā doktora studiju programma

Application fee FREE
More information

lma.lv/..grammas/profesionala-doktorantura 

Overview

Augstākās izglītības trešā cikla studijas, kuras noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa
ir teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba izstrādāšana un aizstāvēšana, iegūstot Profesionālā doktora diplomu mākslās, Vizuālās mākslas un dizaina apakšprogrammā.

Programme structure

Profesionālā doktora studiju programmas studijas notiek 3 gadus, īstenojot studiju programmu 198 kredītpunktu apmērā, radot mākslinieciskās jaunrades darbu un ar mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto teorētisko pētījumu. No studiju programmas apjoma (izņemot to apjomu, kas paredzēts mākslinieciskai praksei, profesionālā doktora grāda mākslās iegūšanai nepieciešamā doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba izstrādei) pilna laika studijās ne mazāk kā 25 procentus veido kontaktstundas.
Studiju programmas īstenošanas gaitā doktorantiem ir nodrošināta individuāla pieeja studiju
satura apguvei – vairākus studiju kursus apgūst individuālajās nodarbībās, ir noteiktas patstāvīgā
darba formas, kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām (bibliotēkas un
Informācijas tehnoloģiju klases darbība). Satura apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā
darba formā. Kontaktstundas notiek plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju un semināru,
bet individuālās nodarbības – praktikuma darba formā. Individuālajās nodarbībās doktoranti
galvenokārt apgūst B daļas (ierobežotās izvēles) un Prakses daļas kursu saturu, kas ir saistītas ar
konkrētās mākslinieciskās jomas zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidi. Studiju
programmas saturs ir veidots tā, lai doktoranti gūtās teorētiskās atziņas aprobētu mākslinieciskajā
praksē.
Profesionālā doktora studiju programmas laikā doktoranti tiek rosināti piedalīties vietējas un starptautiskas nozīmes mākslinieciskās pētniecības konferencēs, simpozijos, mobilitātēs, kā arī citās individuālās radošās prakses aktivitātēs.

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States

PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Application period has ended
Studies commence
Sep 1, 2022

Application deadlines apply to citizens of: United States