Logo of Latvijas Mākslas akadēmija

Art.D.Profesionālā doktora studiju programma

Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par reģistrācijas iesnieguma un dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu – 30 EUR. Maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Maksājuma rekvizīti

Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Papildus informācija

lma.lv/..grammas/profesionala-doktorantura 

Pārskats

Augstākās izglītības trešā cikla studijas, kuras noslēdzas ar valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa
ir teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba izstrādāšana un aizstāvēšana, iegūstot Profesionālā doktora diplomu mākslās Vizuālās mākslas un dizaina apakšprogrammā.

Programmas saturs

Profesionālā doktora studiju programmas studijas notiek 3 gadus, īstenojot studiju programmu 198 kredītpunktu apmērā, radot mākslinieciskās jaunrades darbu un ar mākslinieciskās jaunrades darbu saistīto teorētisko pētījumu. No studiju programmas apjoma (izņemot to apjomu, kas paredzēts mākslinieciskai praksei, profesionālā doktora grāda mākslās iegūšanai nepieciešamā doktora teorētiskā pētījuma un mākslinieciskās jaunrades darba izstrādei) pilna laika studijās ne mazāk kā 25 procentus veido kontaktstundas.
Studiju programmas īstenošanas gaitā doktorantiem ir nodrošināta individuāla pieeja studiju
satura apguvei – vairākus studiju kursus apgūst individuālajās nodarbībās, ir noteiktas patstāvīgā
darba formas, kurās ir nodrošināta piekļuve modernajām tehnoloģijām (bibliotēkas un
Informācijas tehnoloģiju klases darbība). Satura apguve tiek plānota kontaktstundu un patstāvīgā
darba formā. Kontaktstundas notiek plūsmu, grupu un individuālajās nodarbībās. Atbilstoši studiju
kursu apraksta plānojumam, docētāji plūsmu un grupu nodarbības strukturē lekciju un semināru,
bet individuālās nodarbības – praktikuma darba formā. Individuālajās nodarbībās doktoranti
galvenokārt apgūst B daļas (ierobežotās izvēles) un Prakses daļas kursu saturu, kas ir saistītas ar
konkrētās mākslinieciskās jomas zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidi. Studiju
programmas saturs ir veidots tā, lai doktoranti gūtās teorētiskās atziņas aprobētu mākslinieciskajā
praksē.
Profesionālā doktora studiju programmas laikā doktoranti tiek rosināti piedalīties vietējas un starptautiskas nozīmes mākslinieciskās pētniecības konferencēs, simpozijos, mobilitātēs, kā arī citās individuālās radošās prakses norisēs.

PIETEIKTIES STUDIJĀM Academic year 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 10. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
Studijas sāksies
2024. gada 1. sept.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Academic year 2024/25
Pieteikšanās beigsies
2024. gada 10. jūl. 23:59:59
Austrumeiropas laiks
Studijas sāksies
2024. gada 1. sept.