Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Iesniedzot dokumentus, reflektants iemaksā LMA kontā maksu par reģistrācijas iesnieguma un dokumentu reģistrēšanas pakalpojumu – 14 EUR. Maksas apmēru nosaka LMA, un tā atpakaļ netiek izmaksāta.

Maksājuma rekvizīti

Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase TREL LV 22
Maksājuma mērķī norādot: Kods 21351. Reflektanta vārds, uzvārds reģistrācija studijām

Papildus informācija

lma.lv/akademija/programmas/doktorantura 

Pārskats

Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras programma nodrošina augstākā līmeņa akadēmiskās studijas, kurās sagatavo speciālistus patstāvīgam, radošam un daudzpusīgam zinātniski pētnieciskajam darbam mākslas zinātnes un kultūras teorijas aspektos. To mācībspēku, kuri sadarbojas ar Mākslas akadēmijas Doktorantūras nodaļu, zinātniskā kvalifikācija un interešu amplitūda rada priekšnoteikumus padziļinātām studijām Baltijas mākslas un kultūras jautājumos, kā arī garantē profesionālu zinātniskā darba vadību plašā pasaules kultūras problēmu spektrā. Promocijas darbu veiksmīgākai izstrādei tiek praktizēta zinātniskā darba vadītāju un konsultantu piesaiste kā no citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, tā arī no ārvalstīm.

Programmas saturs

Doktorantūras studiju programmas apguve notiek trīs gadu garumā, sniedzot iespēju pabeigt mācības, aizstāvēt kvalificētu promocijas darbu un iegūt 144 kredītpunktus. Piedaloties zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem, gatavojot publikācijas par sava pētnieciskā darba tematiku, kā arī kārtojot kvalifikācijas pārbaudījumus, studiju laikā Doktorantūras students veido priekšnoteikumus sekmīgai akadēmiskajai karjerai un liek pamatu tās novērtējumam ar mākslas zinātņu doktora grādu.

PIETEIKTIES STUDIJĀM Academic year 2023/24
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2023. gada 4. sept.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Academic year 2023/24
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2023. gada 4. sept.