Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..diju-nozares/gleznieciba#magistrs 

Pārskats

  • Studijas Glezniecības apakšnozares maģistrantūrā piedāvā brīvu mākslinieka attīstības trajektoriju, kas aizsākas interesē par glezniecību. Studentiem ir iespēja pašiem plānot studiju procesu, katru semestri izvēloties sev interesējošus mākslas un teorijas lekciju kursus. Papildus glezniecības prasmju un tehniku izkopšanai tiek sniegta iespēja apgūt arī citus mākslas medijus – grafikas tehnikas, tēlniecību, fotogrāfiju u. tml.–, tādējādi rosinot katru studentu attīstīt savu unikālo vizuālās izteiksmes valodu.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.