Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..ozares/makslas-vesture-un-teorija 

Pārskats

Studējot Mākslas vēsturi un teoriju, maģistranti iegūst iespēju padziļināti izzināt dažādu periodu mākslas un arhitektūras jomu vēsturi, mākslas teoriju, kā arī laikmetīgās mākslas parādības.Mācību priekšmetu izvēle ir atkarīga no maģistra darba pētniecības tēmas, ko izvēlējies studējošais. Studentiem tiek piedāvāts arī ieskats dažādu kultūras jomu specifikā, biznesa vadības principos radošajās nozarēs un muzeoloģijā. Tas nodaļas absolventiem rada iespējas veidot savu tālāko karjeru visplašākajā diapazonā dažādās kultūras institūcijās.

Maģistra darbs Mākslas vēstures un teorijas studijās tiek veidots kā teorētisks pētījums vai pētniecisks darbs.