Logo of Latvijas Mākslas akadēmija

MAModes dizains

Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..iju-nozares/modes-maksla#magistrs 

Pārskats

Modes dizaina maģistra programmā studenti iegūst zināšanas par modes industrijas procesiem, vēsturiskiem modes attīstības pieturas punktiem, kā arī par modes industrijas attīstības ceļu līdz mūsdienām, un būtiskākiem veiksmīga modes zīmola organizēšanas un attīstības nosacījumiem.

Maģistra programma sniedz plašāku informācijas pieeju par modes industrijas procesiem starptautiskā kontekstā, radot skaidru kopainu par sava zīmola izveides iespējām, konkurētspēju un pievienoto vērtību mūsdienu modes tirgū. Studiju procesā studenti apgūst svarīgas pētniecības metodes tieši modes dizainā. Maģistra programmas mērķis ir individuālo spēju un analītisko prasmju attīstīšanu modes dizaina jomā, kas veicina progresīva dizaina rašanos, sadarbojoties ar nozari un sabiedrību kopumā.

Studijas Modes dizaina maģistra programmā rosina specializēties vienā no trīs virzieniem, kas tiek atpazīti kā 3P:

  • Produktu dizains – inovācijas materiālā, jaunu fizisku vai digitālu produktu izstrāde, turpinot aizsāktos praktiskos pētījumus vai radot jaunus, sadarbībā ar Latvijas Mākslas Dizaina un/vai Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarēm, vai citām augstskolām materiālu zinātnēs.
  • Procesu dizains – ieskats laikmetīgajās procesu un nemateriālā dizaina jomās (komunikāciju dizains, pakalpojumu dizains, spekulatīvais dizains, informācijas dizains, sociālais dizains, pieredzes dizains), integrējot studentus dažādu citu nozaru un industriju procesos un problēmu risināšanā.
  • Pētniecība dizainā – dizaina nozares analīze, kritika, nozares stratēģisko procesu veicināšana, vēstures fiksācija, vai pētniecība ar dizaina metodēm, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarēm.