Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/studijas/studiju-nozares/zimesana 

Pārskats

  • Zīmēšanas katedras pasniedzēji visu LMA apakšnozaru studentiem pasniedz klasiskā jeb akadēmiskā zīmējuma kursus, kuros māca izprast, analizēt un attēlot uz plaknes sarežģītu formu un apjomu kopumu to rakstura un kustību dažādībā. Izejas pozīcija kursu programmā ir zīmēšana no dabas – ģipša galvas, portreta un figūras studijas.
  • Zīmējumam ir nozīmīga vieta mākslas izglītībā. Studenti trenējas izvērtēt gaismēnu radītās tonālās attiecības atbilstoši formai un apgaismojumam, ar tonālo attiecību palīdzību attēlot materialitāti. Par klasiskā zīmējuma skolu lielu interesi izrāda ne vien Latvijas, bet arī ārzemju studenti no Erasmus studentu apmaiņas programmas.
  • Maģistrantūras studentiem ir iespēja izvēlēties zīmēšanas specializāciju Glezniecības apakšnozarē. Studijas ļauj maģistra darba izstrādi realizēt sev interesējošā zīmēšanas virzienā: padziļināti izkopjot akadēmiskā zīmējuma prasmes, dažādos zīmēšanas tehniskos paņēmienus vai reflektējot par mūsdienu tendencēm, tādā veidā atrodot alternatīvus šī medija izteiksmes veidus.
  • Viens no specialitātes kursiem ir Zīmēšanas kontekstuālā kompozīcija – tas norit individuālā un grupu darbā, praktiskās nodarbībās, lekcijās, kā arī sadarbībā ar pieaicinātiem vieslektoriem un dažādu jomu māksliniekiem. Tematiskais uzsvars ir tehnisko zināšanu nozīme un prakse, kā arī katra studenta māksliniecisko interešu pētīšana un individuālā redzējuma veidošana.