Logo of Latvijas Mākslas akadēmija

MAFunkcionālais dizains

Pieteikuma maksa 30 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
CITADELE
SWIFT kods: PARXLV22
Konta nr. LV78PARX0002240530003
Maksājuma mērķis: Reģistrācija studijām (reflektanta vārds, uzvārds un personas kods)

Pārskats

Maģistra programma Dizaina apakšprogrammā aptver nozares plašo un starpdisciplināro lauku. Neatkarīgi no izvēlētās specialitātes, studijas dizaina programmā rosina specializēties vienā no trīs virzieniem, kas tiek atpazīti kā 3P – no konceptuālu produktu izstrādes Produktu dizainā, inovācijām procesos un pakalpojumos Procesu dizainā, līdz akadēmiskai un praktiskai Pētniecībai dizaināPPP.

  • Produktu dizains – inovācijas materiālā, jaunu fizisku vai digitālu produktu izstrāde, turpinot aizsāktos praktiskos pētījumus vai radot jaunus, sadarbībā ar Latvijas Mākslas Dizaina apakšprogrammas specialitātēm.
  • Procesu dizains – ieskats laikmetīgajās procesu un nemateriālā dizaina jomās (komunikāciju dizains, pakalpojumu dizains, spekulatīvais dizains, informācijas dizains, sociālais dizains un pieredzes dizains), integrējot studentus dažādu citu nozaru un industriju procesos un problēmu risināšanā.
  • Pētniecība dizainā – dizaina nozares analīze, kritika, nozares stratēģisko procesu veicināšana, vēstures fiksācija, vai pētniecība ar dizaina metodēm, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas specialitāti.

Maģistra darba izstrāde Dizaina programmā ir atkarīga no studējošā izvēlētās specializācijas kādā no PPP virzieniem.

  • Izvēloties Produktu dizaina jomu, studiju rezultātā maģistrants izstrādā pētniecībā balstītu maģistra darbu dizaina jomā, ar komercializācijas potenciālu vai augstu māksliniecisko vērtību.
  • Ja studējošais izvēlas specializāciju Procesu dizainā, studiju rezultātā top pētniecība balstīts maģistra darbs procesu dizainā, izmantojot starpdisciplināru pieeju un pielietojot dizaina stratēģisko komponenti visdažādākajās jomās.
  • Pētniecības jomā, maģistra darbs tiek veidots kā akadēmisks pētījums, kur pētniecībā tiek izmantots dizaina process un metodes, vai arī tiek veikta pētniecība pašā dizaina nozarē.

Vairāk par specialitāti specialitātes mājaslapā