Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..ijas/studiju-nozares/restauracija 

Pārskats

Restaurācijas apakšnozare maģistra programmā ir strukturēta Praktiskajā un Teorētiskajā restaurācijā. Balstoties uz maģistra darbā izvēlēto virzienu, studiju kursu ietvaros tiek pētīts konkrētā maģistra darba tēmu kopsavilkums, iztirzāti katra darba problēmu risinājumi, tādējādi teorētiski vairojot katra studenta pieredzi. Studijās jau esošās zināšanas tiek papildinātas ar vēl neapgūto, studējošie tiek iepazīstināti ar aktuāliem jaunumiem specialitātē.

Studenti jaunos restaurācijas materiālus un metodes izmēģina arī praktiskajās nodarbībās. Studiju laikā studējošie padziļināti pēta maģistra darbam izraudzīto restaurējamo objektu, izstrādā restaurācijas programmu un metodiku. Pēc tam studenti paši veic attiecīgos restaurācijas darbus un komplektē restaurējamā darba dokumentāciju.

Maģistra darbs restaurācijas apakšnozarē tiek veidots kā pētniecisks darbs.