Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..res/vizuala-komunikacija#magistrs 

Pārskats

  • Studijas Vizuālās komunikācijas apakšnozares maģistra programmā piedāvā platformu profesionālas radošas darbības attīstīšanai digitālo mediju vidē. Studijās tiek atbalstīta patstāvīga pētnieciska pieeja radošu uzdevumu veikšanā, praksē apgūstot dažādus paņēmienus, jaunus materiālus un tehnikas audio-vizuālu kompozīciju veidošanā. Studiju praktiskie un teorētiskie kursi veido nepieciešamo simbiozi studenta padziļinātai profesionālai izpratnei par vizuālajām izteiksmes formām un radīšanas metodēm. Studijas attīsta kontekstuālas zināšanas, veicinot izpratni par mūsdienu mākslas parādībām un šo parādību vizuālo valodu.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs audio-vizuālajā mākslā. Vienlaikus darbā ir arī teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai, neizslēdzot iespēju tam pretendēt uz citu mākslas disciplīnu.