Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..udiju-nozares/telnieciba#magistrs 

Pārskats

Tēlniecības apakšnozares programma dod iespēju apgūt laikmetīgās tēlniecības māksliniecisko valodu, pilnveidot studenta profesionālās kompetences, vienlaicīgi apgūstot arī padziļinātus vizuālās mākslas un kultūras teorijas studiju kursus. Šī sintēze ļauj studējošajam sagatavoties konkurētspējīgai mākslinieka praksei. Ņemot vērā laikmetīgās tēlniecības izteiksmes līdzekļu daudzveidību, maģistrantūras programma nodrošina inovatīvu studiju saturu un veicina daudzveidīgu radošā pētniecībā balstītu projektu īstenošanu. Studijas šajā programmā rosina uz profesionālam līmenim atbilstošu mākslas valodu un žanru īstenošanu. Programmas praktiskā daļa apvieno konceptuālo diskursu ar iespēju apgūt dažādas tēlniecības tehnikas un prasmes. Studenti tiek iedrošināti uz radošo patstāvību un starpdisciplināro pieeju mācību procesā.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.