Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/../studiju-nozares/grafika#magistrs 

Pārskats

Maģistra studijas Grafikas apakšnozarē sniedz iespēju jaunā kvalitātē apgūt gan padziļinātu teorētisko priekšmetu bloku, gan vairāk laika veltīt grafikas mākslas, eksperimentālās grafikas un ilustrācijas studijām. Notiek arī regulāra sadarbība ar citām Vizuālās mākslas nodaļas katedrām. Studentu uzmanība tiek orientēta galvenokārt uz aktuālās mākslas un grafikas attīstības tendencēm, pieļaujot plašu dažādu materiālu izmantošanu un žanru sintēzi. Studējošie attīsta savu individuālo rokrakstu un diplomdarba praktiskajā daļā izmanto ar grafikas valodu saistītus paņēmienus. Savukārt pētījumu par tiem studenti izvērš darba teorētiskajā daļā.

Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuālajā mākslā, kas papildināts ar teorētisko pamatojumu atbilstoši studējošā izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.