Logo of Latvijas Mākslas akadēmija

MAFunkcionālais dizains

Pieteikuma maksa €14 vienreizējs maksājums

14 eiro ir vienreizēja maksa par pieteikuma iesniegšanu

Papildus informācija

lma.lv/..iju-nozares/funkcionalais-dizains 

Pārskats

Maģistra programma Dizaina nodaļā aptver nozares plašo un starpdisciplināro lauku. Neatkarīgi no izvēlētās apakšnozares, studijas dizaina programmā rosina specializēties vienā no trīs virzieniem, kas tiek atpazīti kā 3P – no konceptuālu produktu izstrādes Produktu dizainā, inovācijām procesos un pakalpojumos Procesu dizainā, līdz akadēmiskai un praktiskai Pētniecībai dizaināPPP.

  • Produktu dizains – inovācijas materiālā, jaunu fizisku vai digitālu produktu izstrāde, turpinot aizsāktos praktiskos pētījumus vai radot jaunus, sadarbībā ar Latvijas Mākslas Dizaina un/vai Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozarēm, vai citām augstskolām materiālu zinātnēs.
  • Procesu dizains – ieskats laikmetīgajās procesu un nemateriālā dizaina jomās (komunikāciju dizains, pakalpojumu dizains, spekulatīvais dizains, informācijas dizains, sociālais dizains, pieredzes dizains), integrējot studentus dažādu citu nozaru un industriju procesos un problēmu risināšanā.
  • Pētniecība dizainā – dizaina nozares analīze, kritika, nozares stratēģisko procesu veicināšana, vēstures fiksācija, vai pētniecība ar dizaina metodēm, sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarēm.

Maģistra darba izstrāde Dizaina programmā ir atkarīga no studējošā izvēlētās specializācijas kādā no PPP virzieniem.

  • Izvēloties Produktu dizaina jomu, studiju rezultātā maģistrants izstrādā pētniecībā balstītu maģistra darbu dizaina jomā, ar komercializācijas potenciālu vai augstu māksliniecisko vērtību.
  • Ja studējošais izvēlas specializāciju Procesu dizainā, studiju rezultātā top pētniecība balstīts maģistra darbs procesu dizainā, izmantojot starpdisciplināru pieeju un pielietojot dizaina stratēģisko komponenti visdažādākajās jomās.
  • Specializējoties Pētniecības jomā, maģistra darbs tiek veidots kā akadēmisks pētījums, kur pētniecībā tiek izmantots dizaina process un metodes, vai arī tiek veikta pētniecība pašā dizaina nozarē.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2022. gada 29. aug.
PIETEIKTIES STUDIJĀM Akadēmiskais gads 2022/23
Pieteikšanās periods ir beidzies
Studijas sāksies
2022. gada 29. aug.