Pieteikuma maksa 14 € vienreizējs maksājums

Rekvizīti:
Latvijas Mākslas akadēmija
Reģ. nr. 90000029965;
Konta nr. LV62TREL9220051000000
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Kods 21351; reflektanta vārds un uzvārds, reģistrācija studijām.

Papildus informācija

lma.lv/..ju-nozares/stikla-maksla#magistrs 

Pārskats

  • Stikla mākslas studiju programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentiem iespēju padziļināt zināšanas mākslas, dizaina, arhitektūras un mākslas teorijas jomā. Studējošie divu gadu garumā apgūst teorijas un pētnieciskos kursus, kas paplašina redzesloku un dod iespēju apzināt un analizēt mākslas procesus dažādos kontekstos. Tajā pat laikā studējošie padziļināti izkopj mākslinieciskās prasmes un radošās kompetences darbā ar stiklu. Studiju ietvaros, radošajos projektos, maģistranti aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, veidojot ciešu saikni ar sabiedrību, vienlaikus attīstot savu individuālo radošo rokrakstu.
  • Stikla materialitātes un tehnoloģiju padziļināta izpēte sniedz iespēju īstenot mūsdienīgus, aktuālus mākslas projektus un sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus radošās industrijas sektoram. Sadarbībā ar pieredzējušiem māksliniekiem un mācībspēkiem tiek atbalstīts un pilnveidots katra studenta individuālais rokraksts un radoši pētnieciskā darbība.
  • Maģistra darbs tiek veidots kā jaunrades darbs vizuāli plastiskajā mākslā. Neatņemama darba daļa ir teorētiskā pamatojuma daļa, atbilstoši studenta izvēlētajai studiju apakšnozarei un tematiskajai jomai.